Organizacja i przedmiot działalności

Podstawy prawne organizacji Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
•    Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016.2062 j.t.  z późniejszymi zmianami);
•    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. 2014.1407 z późn. zm);
•    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 2316  z poźn. zm.);
•    Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.03.05.22 Ministerstwa Sprawiedliwości).

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.
Sąd Okręgowy sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw.
Poszczególne Wydziały Sądu mają następujące kompetencje:

Wydział I Cywilny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa cywilnego.

Wydział II Karny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa karnego.

Wydział III Penitencjarny nadzoruje sądowe postępowanie wykonywania w sprawach prawa karnego.

Wydział IV Karny Odwoławczy rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa karnego.

Wydział V Cywilny Odwoławczy rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa cywilnego.

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Referat Wizytacyjny sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów jest palcówką specjalistyczną działającą na podstawie odrębnych przepisów w zakresie poradnictwa diagnozy opieki specjalistycznej i poradnictwa w sprawach nieletnich, w sprawach opiekuńczych małoletnich oraz w innych sprawach rodzinnych.

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór merytoryczny nad kuratorską służbą sądową w okręgu poprzez realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz. U. 2014r.795 j.t.)
Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. obejmuje:
•    Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
•    Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
•    Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj.
•    Sąd Rejonowy w Słubicach
•    Sąd Rejonowy w Sulęcinie

Rejestr zmian dla: Organizacja i przedmiot działalności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d