Zasady funkcjonowania Sądu Okręgowego od 1 lipca 2021 r.

UWAGA
zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. nr 15/21 z dnia 29.06.2021r.


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.1054) i na podstawie art. 9a §1 i art. 54 §2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020.2072 j.t.) od dnia 01 lipca 2021r.:

 1. Z dniem 01 lipca 2021 roku łagodzi się rygory bezpieczeństwa w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  2. W budynku Sądu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku Sądu nie mogą przebywać osoby, które cierpią na chorobę zakaźną, przebywają z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Osoby wchodzące do Sądu zobowiązane są do poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała, wykonania dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest na wejściu do Sądu oraz przy salach rozpraw), zasłonięcia ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
  4. Pracownicy ochrony sądu uprawnieni są do odmowy wstępu do budynku Sądu osobom, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 38 0 C i więcej oraz wykazujących oznaki choroby zakaźnej.
  5. W przypadku, gdy odmowa wstępu dotyczy osób zawiadomionych lub wezwanych na rozprawę lub posiedzenie, pracownik ochrony zawiadamia o tym fakcie niezwłocznie właściwego kierownika sekretariatu.
  6.Interesanci przebywający w budynku Sądu zobowiązani do zachowania dystansu 2 metrów, jak też na korytarzu i salach rozpraw mogą zajmować jedynie wyznaczone miejsca siedzące.
  7. Prokuratorzy są upoważnieni do korzystania z wyznaczonego dla nich pomieszczenia celem oczekiwania na kolejną rozprawę lub wypoczynku. Udostępnienie akt sądowych prokuratorom winno się odbywać w tylko w tym pomieszczeniu.
  8. Pracownicy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przebywając w miejscach ogólnodostępnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy, maski, maseczki.
  9. Przeprowadzenie rozpraw i posiedzeń w budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. powinno się odbywać przy pełnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczestników rozprawy i posiedzenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
  10. Na rozprawę wejść mogą wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć, jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości). Ponadto osoby wchodzące na salę są zobowiązane do dokonania dezynfekcji rąk.
  11. Zakazuje się bezwzględnie wstępu do sekretariatów sądowych osobom, które nie są zatrudnione w Sądzie Okręgowym.
  12. W Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. mogą przebywać w tym samych czasie 3 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania sądu w zakresie obsługi interesantów.
  13. W Punkcie Krajowego Rejestru Karnego, w Biurze Podawczym oraz Kasie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. może przebywać w tym samym czasie tylko 1 obsługiwana osoba.
  14. W celu skorzystania z czytelni akt, uczestnicy stron procesu muszą skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów w celu umówienia godziny udostępnienia akt. Terminy udostępnia akt będą podlegały rezerwacji, zaś ich przegląd będzie odbywał się o pełnych godzinach. Jednorazowo w czytelni akt będą mogły przebywać 3 osoby.
  15. Inspektor do spraw obrotu prawnego obsługuje interesantów telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty. Przyjęcia interesantów należy ograniczyć jedynie do niezbędnego minimum i tylko do sytuacji, gdy obecność interesanta w sądzie jest nieodzowna oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu daty i godziny wizyty.
  16.Z dniem 01 lipca 2021r. traci moc zarządzenie nr 19/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Rejestr zmian dla: Zasady funkcjonowania Sądu Okręgowego od 1 lipca 2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-30 10:09:46
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-30 10:04:52
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Zmiany:
Podejrzyj