Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Podjęte decyzje, nadesłane faksem, nie zawierają uzasadnienia a u ich podstaw nie leżą żadne względy merytoryczne. Podane kilka godzin po odwołaniu prezesów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje dotyczące rzekomo złego nadzoru i funkcjonowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim są nieprawdziwe. Dane statystyczne, jakimi Ministerstwo posłużyło się, są kłamstwem mającym na celu utwierdzenie społeczeństwa w przekonaniu, że sądy w Polsce działają fatalnie. Rzeczywistą przyczyną arbitralnego odwołania prezesów nie jest ocena ich pracy, ale dążenie Ministerstwa Sprawiedliwości do podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Podejmowane do tej pory przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działania wobec wymiaru sprawiedliwości prowadzą do jego destabilizacji, a przede wszystkim do odebrania mu niezależności, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu. Świadczą o tym przepisy nowo uchwalonych ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa, których wejście w życie jest nie tylko jaskrawym złamaniem podstawowych praw obywateli, gwarantowanych przez Konstytucję RP oraz art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale sprowadzać się będzie również do budowy poczucia strachu u obywateli z powodu pozbawienia realnej ochrony prawnej.

Powyższe regulacje prawne w powiązaniu z nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych uzależniającą całkowicie prezesów sądów od Ministra Sprawiedliwości podważają fundamenty demokratycznego państwa prawnego oraz zaufanie społeczeństwa do sądów i sędziów. Konsekwencją tego będzie naruszenie więzi społecznych i wywołanie u obywateli poczucia niepewności w zakresie ochrony prawnej.

W związku z arbitralnymi decyzjami Ministra Sprawiedliwości, które wpisują się w niekonstytucyjne działania, zmierzające do podporządkowania sądów władzy wykonawczej, apelujemy do wszystkich sędziów o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w ten sposób stanowisk oraz o rezygnację przez te osoby, które takie stanowiska objęły. Obejmowanie stanowisk po odwołanych, w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r., prezesach i wiceprezesach sądów, jest sprzeczne z zasadami etycznymi, którymi powinien kierować się każdy sędzia. Dołączamy się także do apelu Krajowej Rady Sądownictwa o niekandydowanie sędziów do nowotworzonej, z pogwałceniem Konstytucji, Krajowej Rady Sądownictwa.

Dołączamy się do apelu sędziów z okręgu krakowskiego i w ślad za nimi powtarzamy:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej."

Zobowiązujemy władze Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim do przesłania niniejszej uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, a także zobowiązujemy do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Rejestr zmian dla: Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d