Rodzaje mediacji

 • Mediacje w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba, która zgodnie z §4 wskazanego Rozporządzenia spełnia następujące warunki: 

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski w mowie i piśmie;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych;
 2. kwestionariusz osobowy lub CV;
 3. kserokopię dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 7. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 8. opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 9. inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 10. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 11. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 12. oświadczenie dotyczące zgody na umieszczenie danych w zakresie adresu do korespondencji, nr telefonu, adresu e-mail na stronie internetowej Sądu;
 13. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności administracyjnej w wysokości 10,00zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów. W razie wątpliwości co do treści lub autentyczności dokumentu prezes może jednak zażądać okazania oryginału.

 

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Do trybu odwoławczego stosuje się zasady ogólne obowiązujące w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie należy więc złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wpisu na listę, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Procedurę wpisu przechodzi się tylko raz. Podstawą do wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym jest decyzja o dokonanym już wpisie.

 

 

 • Mediacje w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591 z 2001r.)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 1. ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów.


Mediatorem w sprawach nieletnich zgodnie z §6 wskazanego Rozporządzenia  nie może być:

 1. Czynny zawodowo:
  1. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
  2. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
  3. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
  4. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
  5. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  6. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 1. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.
 2. Osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.


Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna przedłożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich;
 2. kwestionariusz osobowy lub CV;
 3. kserokopię dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych;
 5. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 6. oświadczenie, że nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 8. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 9. dokumenty obrazujące posiadane wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci, młodzieży,
 10. inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 11. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 12. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 13. oświadczenie dotyczące zgody na umieszczenie danych w zakresie adresu do korespondencji, nr telefonu, adresu e-mail na stronie internetowej Sądu;
 14. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności administracyjnej w wysokości 10,00zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).


Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów. W razie wątpliwości co do treści lub autentyczności dokumentu prezes może jednak zażądać okazania oryginału.

 

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Do trybu odwoławczego stosuje się zasady ogólne obowiązujące w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie należy więc złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wpisu na listę, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Procedurę wpisu przechodzi się tylko raz. Podstawą do wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym jest decyzja o dokonanym już wpisie.

 

 • Mediacje w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych określa Kodeks postępowania cywilnego w art. 1832 i 436.

Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne.

Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.


Listy te udostępniane są w zakładce Lista mediatorów

Rejestr zmian dla: Rodzaje mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
b/d