Regulamin Punktu Obsługi Interesanta

Regulamin funkcjonowania Punktu Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

§ 1

Punkt Obsługi Interesanta wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Punktem Obsługi Interesanta kieruje Kierownik Punktu.
Skargi i wnioski dotyczące pracy Punktu Obsługi Interesanta rozpoznaje Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu.

§ 2

Punkt Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów:

poniedziałek 8:00 - 17:45

wtorek – piątek 8:00 – 14:45

§ 3

Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zobowiązani są do współpracy z Kierownikiem Punktu i jego pracownikami oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez Punkt, w tym do terminowego odnotowywania czynności podejmowanych w sprawach w systemie informatycznym.

§ 4

Interesanci mogą kontaktować się z Punktem Obsługi Interesanta osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W ten sam sposób można zamawiać akta ,ustalając termin zapoznania się z aktami.

95 725-67-00; 95-725-67-65; 95-725-67-41; 95-725-67-67

e-mail: mmasztalerz@gorzow-wlkp.so.gov.pl

htomiak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

htokarczyk@gorzow-wlkp.so.gov.pl

§ 5

W Punkcie Obsługi Interesanta informacje udzielane są ustnie. Interesanci mogą sporządzać odręczne notatki z rozmowy. Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

§ 6

Punkt Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie , opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

§ 7

Do zadań Punktu Obsługi Interesanta należy w szczególności:

 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych
 • dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach
 • sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
 • udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym,
 • udostępnianie protokołów sporządzanych w formie elektroniczniej stronom i osobom uprawnionym,
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych
 • i niektórych instytucji pozasądowych;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji , podawanie
 • numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
 • kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie list lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania
 • nieobecności.


§ 8

Informacji o sprawie rozpoznawanej przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. pracownicy Punktu Obsługi Interesanta udzielają na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.Nr 38,
poz. 249), po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony /wnioskodawcy/
uczestnika postępowania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego
dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także należyego
umocowania. Na tej samej zasadzie odbywa się dostęp do akt oraz wydawanie
dokumentów. Zasadom powyższym podlega także kontakt telefoniczny i mailowy z tą różnicą, że zamiast okazania dowodu osobistego pracownicy Punktu mają obowiązek upewnić się w sposób niebudzący wątpliwości o tożsamości interesanta.

§ 9

Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do właściwego Wydziału po upływie 3 dni od terminu, w jakim miały zostać odebrane, celem wyekspediowania za pośednictwem poczty.

§ 10

W Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się czytelnia akt, która jest miejscem przeglądania akt dla osób uprawnionych oraz zapoznawania się z protokołem sporządzanym w formie elektronicznej.

§ 11

Czytelnia akt jest pomieszczeniem monitorowanym.

§ 12

Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiajacego stwierdzenie tożsamości.

§ 13

Akta spraw znajdujących się w wydziale lub archiwum udostępniane są na bieżąco.
Akta spraw w toku, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię z właściwym wydziałem.

§ 14

Osoby zainteresowane przeglądaniem akt mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z jednymi aktami z jednego Wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrocić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać wydane mu kolejne akta.

Zamówienie osobiste realizowane jest w możliwie najkrótszym czasie.
Zamawiajacy obowiązany jest wskazać sygnaturę akt, a w przypadku sprawy wielotomowej, jeśli dysponuje taką wiedzą, także numer tomu.

Zamówienie na akta -telefoniczne lub przy pomocy poczty elektronicznej- należy składać przynajmniej na dobę przed planowanym przybyciem do siedziby sądu.
Przy zamówieniu realizowanym telefonicznie interesant zobowiązany jest pozostawić numer kontaktowy. Przy zamówieniu realizowanym za pomocą poczty elektronicznej pracownik czytelni potwierdza dostepność akt odpowiedzią na e-mail.

§ 15

W przypadku niemożności realizacji zamówienia na akta z przyczyn niezależnych od Czytelni, udostępnienie akt nastąpi w pierwszym możliwym terminie ustalonym w toku indywidualnych uzgodnień z pracownikiem Czytelni.

§ 16

Zabrania się:

 • niszczenia akt,
 • wynoszenia akt poza czytelnię,
 • dokonywania jakichkolwiek innych czynności ( czynienie w nich adnotacji,podkreśleń, zakreśleń, notatek) w stosunku do akt poza ich przeglądaniem.

§ 17

Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię akt.