Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GORZOWIE WLKP.

1.    Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp., miejsca instalacji kamer systemu na terenie Sądu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2.    Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Sąd Okręgowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 33.
3.    Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie jest art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t. z późn. zm.).
4.    Infrastruktura Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
a)    wejścia i wyjścia, bramy wjazdowe, teren posesji wokół budynku Sądu Okręgowego przy ul. Mieszka I 33 w Gorzowie Wlkp. oraz korytarze, sale rozpraw wewnątrz budynku, czytelnia, biuro obsługi interesanta, poczekalnia i kasa;
5.    Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6.    Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
7.    System monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. składa się z:
a)    kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
b)    urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c)    monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
8.    Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
9.    Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
10.    Na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę:
 „Monitoring prowadzony jest przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje wejścia i wyjścia z budynku, teren posesji wokół budynku Sądu oraz wewnątrz budynku tj.: korytarze, sale rozpraw, czytelnię akt, biuro obsługi interesanta, poczekalnię, kasę i parking. „Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.” jest dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i można go również uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.”.
11.    Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. oraz Administrator Systemów Informatycznych Sądu.
12.    Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
13.    Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni w budynku przy  ul. Mieszka I 33 w Gorzowie Wlkp., a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
14.    W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów,                                   w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
15.    Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 33, w terminie  do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: hol na parterze przy sali rozpraw nr ……. w budynku przy ul. Mieszka I 33 w Gorzowie Wlkp., oraz przybliżony czas zdarzenia.
16.    Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
17.    Administrator Systemów Informatycznych Sądu lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamery na holu;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
Kopia przechowywana jest przez Zespół Informatyków w zamkniętym  i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
18.    Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamera nr……;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię;
f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
19.    Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
20.    Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
21.    Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej niniejszego sądu (adres www.gorzow-wlkp.so.gov.pl, zakładka „polityka prywatności”) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Rejestr zmian dla: Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
b/d