Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.
Ilekroć w Regulaminie użyto określenia:
1. „Sąd” - należy przez to rozumieć Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.;
2. „Prezes ” - należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
3. „Dyrektor” - należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.;
4. „Służba ochrony obiektu” - należy przez to rozumieć pracowników firmy ochroniarskiej;
5. „Policja” - należy przez to rozumieć Policję Sądową;
6. „Sekretariat” - należy przez to rozumieć Sekretariat Wydziału, Oddziału, Sekcji Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.


§1


1. Osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu lub/i funkcjonariuszy policji. Kontrola ma na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.
2. Osoby wchodzące lub przebywające na terenie Sądu mogą zostać poddane przez funkcjonariuszy policji, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa, innym czynnościom niż określone w pkt.l, w szczególności legitymowaniu, przeglądowi bagażu, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
3. Prawo wjazdu na parking sądowy mają pracownicy Sądu oraz pojazdy służbowe funkcjonariuszy państwowych organów ścigania, organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego , funkcjonariuszy Służby Więziennej - podczas wykonywania obowiązków służbowych.


§2


1. W przypadku osób wchodzących na teren Sądu, posiadających wezwanie sądowe, wobec których istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, służba ochrony obiektu ma obowiązek wezwać Policję. Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera. W przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego albo osoba, wobec której istnieje podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu nie wyraża zgody na stosowne badanie funkcjonariusz Policji zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do właściwego Sekretariatu. Sędzia prowadzący sprawę, na którą ww. osoba jest wezwana, decyduje o dalszym postępowaniu wobec tej osoby.
2. Osoby wchodzące na teren Sądu lub przebywające na terenie Sądu, nie posiadające wezwania sądowego, wobec których istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie będą wpuszczane na teren budynku Sądu. W przypadku zakwestionowania tej oceny przez osobę, u której istnieje podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, funkcjonariusze Policji przeprowadzają stosowne badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.
3. Osoby przebywające w budynku Sądu mogą przebywać wyłącznie w strefie ogólnodostępnej.
4. Wejście do strefy ograniczonego dostępu odbywa się za zgodą pracownika właściwego sekretariatu. Pracownik sekretariatu zobowiązany jest do wpuszczenia interesanta do strefy ograniczonego dostępu oraz do odprowadzenia interesanta do części ogólnodostępnej.


§3


1. Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące do budynków Sądu, podlegają kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu lub/i policję przy użyciu bramki elektromagnetycznej do wykrywania metali lub/i przy użyciu ręcznego wykrywacza metali.
2. W przypadku, kiedy osoba wchodząca nie wyraża zgody na przeprowadzenie kontroli bagażu, bagaż ten nie może być wniesiony na teren budynków Sądu. Bagaż o gabarytach mogący stanowić utrudnienie w poruszaniu się innych osób po gmachu Sądu, winien być oddawany do szatni mieszczącej się w budynku. Za pozostawione przedmioty wartościowe Sąd nie odpowiada.


§4


Kontroli, o której mowa w § 1-3 z wyjątkiem niezbędnego stwierdzenia tożsamości nie podlegają: sędziowie, prokuratorzy oraz pracownicy sądu, adwokaci, radcy prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze państwowych organów ścigania, organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonujący czynności służbowe oraz inne osoby w stosunku, do których taką decyzję podjął sędzia.


§5


1. Zabrania się wnoszenia na teren Sądu broni palnej i amunicji (nie dotyczy to funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych), broni białej, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, cuchnących, łatwopalnych, narkotyków i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony obiektu mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia osób przebywających na terenie Sądu.


§6


1. Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynków Sądu w godzinach urzędowania, obowiązani są do okazania „legitymacji prasowej" i podlegają kontroli określonej w § 1-3. Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren Sądu uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody od Prezesa. Obecność wyżej wymienionych na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.
2. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służbę ochrony lub/i policję obiektu, kiedy wymagają tego względy bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu w może wprowadzić przepustki uprawniające do wejścia na salę rozpraw.
3. W szczególnych przypadkach, wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy, po których mogą poruszać się tylko: Policja lub służba ochrony obiektu oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.


§7


1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w siedzibie Sądu zapewniają pracownicy służby ochrony obiektu przy współpracy z Policją.
2. Szczegółowy zakres zadań Policji w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego w terenie Sądu określają przepisy prawa w sprawie funkcjonowania policji sądowej.


§8


Całodobową ochronę terenu Sądu mieszczącego się przy ul. Mieszka I 33 oraz teren zewnętrzny sprawuje służba ochrony obiektu zajmująca się ochroną osób i mienia.


§9


Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren Sądu jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody od Prezesa.


§10


Na terenie Sądu obowiązuje zachowanie należytej powagi (w tym odpowiedni strój) i przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
Zabrania się prowadzenia na terenie Sądu działalności handlowej (w tym akwizycji).


§12


Osoby posiadające wezwanie wystawione przez Sąd zobowiązane są do pozostawienia okryć wierzchnich i zbędnego bagażu w szatni.


§13


Zabrania się wprowadzania na teren Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika z pomocy, którego korzystają osoby niepełnosprawne.


§14


Zabrania się osobom przebywającym w budynku Sądu palenia tytoniu.


§15


Osoby wchodzące na teren Sądu bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom Policji oraz służby ochrony obiektu.


§16


Na żądanie Policji osoby wchodzące, przebywające na terenie Sądu zobowiązane są okazać dowód tożsamości.


§17


W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu funkcjonariusze Policji oraz służba ochrony obiektu mają prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.


§18


Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie budynku Sądu winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać Oddziałowi Finansowemu wykazy osób zatrudnionych przed rozpoczęciem prac. Aktualne wykazy zatrudnionych osób winny być udostępnione służbie ochrony obiektu.

Rejestr zmian dla: Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d