Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego: SSR Jarosław Dudzicz

Sekretariat: 95-725-67-02
Fax: 95-720-28-07
adres e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl
pok. 328

Wiceprezes Sądu Okręgowego: SSO Robert Mokrzecki

Sekretariat: 95-725-67-02
Fax: 95-720-28-07
adres e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl
pok. 328


Kompetencje:
1) Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu:

Kompetencje:

Na podstawie art. 22 § 1ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu: 1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów sądu okręgowego, c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,

2) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Prezes Sądu Okręgowego wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz sprawuje nadzór nad działalnością tych sądów.

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d