Lekarze sądowi

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. brak lekarza sądowego.

Poszukiwanie kandydatów na lekarzy sądowych

 

Uprzejmie zawiadamia się, iż celem zapewnienia łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami posiadającymi specjalizację z zakresu:

 • chorób wewnętrznych,
 • kardiologii,
 • okulistyki,
 • ortopedii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • psychiatrii,

 którzy spełniają warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 849 z późn. zm.), a mianowicie lekarzy: 

 • posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie karanych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadających nieposzlakowaną opinię;
 • posiadających rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 • posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Osoby zainteresowaniem zawarciem umowy na wykonywanie usług lekarza sądowego na podstawie wyżej cytowanych przepisów proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 33, natomiast wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 95 7256799.

 

 

 

 

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w celu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków, i innych uczestników postępowania z powodu choroby na okręg Sądu Okręgowego w gorzowie Wielkopolskim:

Lp. Imię i nazwisko nr telefonu Specjalizacja

Nr prawa

wykonywania

zawodu

Miejsce wykonywania

czynności

Godziny przyjęć Rozpoczęcie wykonywania czynności

 Od dnia 1 stycznia 2021 r. brak lekarza sądowego.

 

Ustawa o lekarzu sądowym określa (Dz.U. z 2007, Nr 123, poz. 849  z dnia 15 czerwca 2007 roku) warunki, tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady jego finansowania.

Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej „organami uprawnionymi”, w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej „uczestnikami postępowania”.

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej „zaświadczeniami”, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie, po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną, w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywaniu czynności lekarza sądowego.

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia natomiast zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-04 15:00:26
Publikacja w dniu:
2021-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d