Biegli sądowi

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, w szczególności o specjalności:

angiologii, dermatologii,
ortopedii, endokrynologii,
hematologii, chirurgii ręki,
chorób zakaźnych, kardiologii,
laryngologii, medycyny pracy,
nefrologii, neurologii,
neurochirurgii, pediatrii
reumatologii, okulistyki, onkologii.

Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej.
Jednocześnie informuję, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133).
W przypadku zamiaru zgłoszenia kandydatury, informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w zakładce „Biegli sądowi” oraz uzyskać je można pod numerem telefonu 095 7256 799.

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. zdobyła teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim :

 1. Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji.
 2. Życiorys (lub CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Odpisy  dokumentów stwierdzających posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym:
  • dziedzina medycyna - kandydat winien posiadać specjalizacje z danej dziedziny medycznej;
  • dziedzina język migowy - kandydat winien posiadać "Certyfikat drugi - T2" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.
 6. Kserokopia obustronna dowodu osobistego.
 7. opinia zakładu pracy oraz inne referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 9. Oświadczenie czy jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego
 12. Ważne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty składania dokumentów.
 13. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł. Opłatę skarbową można uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul Sikorskiego 3-4, lub przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Gorzów Wlkp.: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

 

Dokumenty składa się w Biurze Podawczym  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. lub przesyła pocztą na adres Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZEDŁUŻENIE KADENCJI

 • wniosek o ponowne ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem),
 • dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji (zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, itp.),
 • wykaz przykładowych sygnatur (co najmniej 5), w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,
 • opinia z zakładu pracy bądź organizacji zawodowych (w przypadku osób wykonujących wolny zawód),
 • ważne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty składania,
 • oświadczenie, że aktualnie nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postępowanie karne, ani postępowanie karno-skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • (druki oświadczeń do pobrania na stronie www.gorzow-wlkp.so.gov.pl w zakładce – obsługa interesantów – biegli sadowi – oświadczenie),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w kwocie 10,00 zł. Opłatę skarbową można uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 lub na konto Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. nr: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575,
 • pisemna zgoda na pełnienie funkcji biegłego sądowego.


Dokumenty należy składać do 31 października roku, w którym upływa okres ustanowienia biegłym. Upływ kadencji, na którą biegły został ustanowiony, przy jednoczesnym braku wniosku, równoznacznego z wyrażeniem zgody na ponowne ustanowienie biegłym, spowoduje skreślenie z listy biegłych sądowych (§8 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych Dz. U. Nr 15, poz. 133).


 

 

Pliki do pobrania:

 

 

Wykaz biegłych sądowych od uzależnień na rok 2021

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Plik doc)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Plik pdf)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Plik pdf)

Biegli - oświadczenie (Plik doc)

Biegli - oświadczenie o powołaniu do wydania opinii (Plik doc)

Biegli - oświadczenie o ubieganiu się o funkcję biegłego (Plik doc)

Kwestionariusz osobowy (Plik doc)

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-22 11:14:35
Publikacja w dniu:
2021-01-22
Zmiany:
Podejrzyj